Główne indeksy giełdowe w Polsce

Indeks giełdowy WIG20Źródło zdjęcia: stock.adobe.com Autor: MOZCO Mat SzymańskiZbiorcze ukazanie zmian cen akcji wyselekcjonowanych spółek możliwe jest dzięki specjalnym wskaźnikom zwanym indeksami giełdowymi, które wyrażają w punktach aktualną wycenę konkretnej grupy podmiotów. Głównym celem indeksów giełdowych jest dostarczanie informacji na temat sytuacji panującej na rynku lub jego częściach (np. w konkretnej branży), dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie hossy lub bessy oraz przyjęcie własnej strategii inwestycyjnej. Indeksy publikowane są m.in. na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w określonych odstępach czasowych (np. WIG20 – co 15 sekund, mWIG40 – co 60 sekund itp.). Zmian w składzie poszczególnych indeksów dokonuje się po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września oraz grudnia, a członkostwo w indeksach zależy od spełniania konkretnych warunków. Najstarszym indeksem jest indeks WIG, który rozpoczął notowania w dniu 16 kwietnia 1991 roku. Indeks ten obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW, a jego pierwsza wartość wynosiła 1000 punktów. WIG jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Oprócz WIG wśród głównych i najważniejszych indeksów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można wymienić indeksy:

  • WIG20 – indeks, który rozpoczął notowania w dniu 16 kwietnia 1994 roku. WIG20 jest indeksem typu cenowego, który wyliczany jest na podstawie portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek na GPW. Przy jego obliczeniu bierze się pod uwagę wyłącznie ceny zawartych w nim transakcji, bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend. Istnieje zasada, zgodne z którą w indeksie WIG20 nie może znaleźć się więcej, niż 5 spółek z jednego sektora.
  • mWIG40 – jest indeksem notowanym od dnia 31 grudnia 1997 roku będącym kontynuacją indeksu MIDWIG. Indeks mWIG40 jest indeksem typu cenowego i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na rynku głównym GPW. Co ważne, w konstrukcji indeksu mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80, ani spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.
  • sWIG80 – jest indeksem notowanym od dnia 31 grudnia 1994 roku, który obejmuje 80 małych spółek notowanych na rynku głównym GPW. Podobnie, jak pozostałe indeksy, jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że bierze pod uwagę wyłącznie ceny zawartych w nim transakcji. Udział jednej spółki w indeksie sWIG80 ograniczony jest do 10% i nie uczestniczą w nim spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 ani spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.
  • WIG30 – jest indeksem typu cenowego notowanym od dnia 23 września 2013 roku, który obejmuje 30 największych i najbardziej płynnych spółek z rynku głównego GPW. Wartość bazowa indeksu WIG30 wynosi 2582,98 pkt i została ustalona na dzień 28 grudnia 2012 roku. Udział jednej spółki w indeksie WIG30 ograniczony jest do 10% i nie może w nim uczestniczyć więcej, niż 7 spółek z tego samego sektora giełdowego.
  • WIG-ESG – jest jednym z najnowszych indeksów dochodowych notowanym na GPW od dnia 3 września 2019 roku. W skład indeksu WIG-ESG wchodzą spółki uznawane za odpowiedzialne społecznie i działające zgodnie z zasadami CSR. Wartość bazowa indeksu wynosiła 10 000,00 pkt i została ustalona na dzień 28 grudnia 2018 roku. Udział jednej spółki w indeksie ograniczony jest do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%. Wagi poszczególnych spółek w indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.